mobile menu button
  • Zoeken Zoeken
  • twitter
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Thema's - Menu:

Webportaal 'Mijn Vf'

'Mijn Vf' is het digitale loket van het Vervangingsfonds. U kunt hier onder andere uw financiële positie bij het Vervangingsfonds inzien, declaraties indienen en de poolverantwoording opvoeren.  

      

 

terug naar boven Inlogcode aanvragen

Om gebruik te maken van 'Mijn Vf' heeft u een inlogcode en paswoord nodig. Heeft u die nog niet? Stuur dan een e-mail naar ... onder vermelding van uw werkgevers-, BRIN- of AK-nummer. Voeg aan deze mail het ingevulde Excel-bestand 'Nieuwe gebruiker of nieuwe rollen 'Mijn Vf' aanvragen' toe. U krijgt dan uw wachtwoord via post toegestuurd.

 

De inlogcodes worden toegekend op het niveau van het bevoegd gezag (BG) en het administratiekantoor (AK). In een later stadium wordt daar het niveau van de onderwijsinstelling (OI) aan toegevoegd.

 

terug naar boven Handleidingen

Download de Handleidingen 'Mijn Vf'.

 

terug naar boven Maandverwerking (data en doorlooptijden)

Data maandverwerking 2019

Datum

Verwerkingsmaand 

 
22 januari verwerking over december
19 februari verwerking over januari
19 maart verwerking over februari
24 april verwerking over maart
21 mei verwerking over april
25 juni verwerking over mei
23 juli verwerking over juni
27 augustus verwerking over juli
24 september verwerking over augustus
22 oktober verwerking over september
19 november verwerking over oktober
23 december verwerking over november

Doorlooptijden 

  • De verslagmaand is de maand waarin de vervanging heeft plaatsgevonden. De verwerkingsmaand is de maand volgend op de verslagmaand.
  • Uiterlijk de 5de werkdag van de verwerkingsmaand moet de PSA-levering door het Vervangingsfonds ontvangen zijn, ook de (eventuele) opvoer in ‘Mijn Vf’ van declaraties van extern personeel.
  • Na de maandverwerking van de PSA-levering en andere gegevensleveringen, zijn de resultaten zichtbaar via 'Mijn Vf'. Denk daarbij aan de premienota (zowel Vf als Pf), een declaratie-overzicht, eventuele foutmeldingen en dergelijke.

 

Serviceberichten

Zodra de maandverwerking is afgerond, ontvangt u daarvan - via e-mail - een servicebericht. Overzicht van alle serviceberichten.

 

terug naar boven Overzicht signaalcodes

In 'Mijn Vf' vindt u in de tab 'Signalen' (via Declaraties-Overzicht Declaraties-Integraal) een overzicht van uw ingediende reguliere declaraties die zijn:

* afgekeurd, of

* nog niet vergoed kunnen worden omdat u nog extra informatie  moet aanleveren.

 

Elk signaal heeft een eigen code. De betekenis van deze codes vindt u in de tabel 'Overzicht signaalcodes'.

 

Bij de signaalcodes 57 tot en met 71 is sprake van een case waarbij u binnen 8 weken extra informatie moet aanleveren. Deze cases vindt u in 'Mijn Vf' via Declaraties - Declaratie cases - Aanleveren informatie.

Na ontvangst van de gevraagde info wordt de declaratie beoordeeld en - bij akkoord - uitbetaald.

 

Bij de overige signaalcodes zijn uw declaraties automatisch  afgekeurd.

Na eventuele correctie in de personeels- en salarisadministratie kunt u deze declaraties opnieuw aanbieden aan het Vervangingsfonds.

 

terug naar boven Aanleveren van extra info en/of documenten

Rechtmatigheid vaststellen

Om de rechtmatigheid van een declaratie vast te stellen, hebben wij soms extra informatie en/of een (officieel) document nodig. Ontbreekt die informatie, of een deel daarvan, dan vragen we die op via ‘Mijn Vf’ onder Declaratie cases’. In afwachting van de extra info houden wij de declaratie 'vast'.  

 

Signaalcodes

Bij het opvragen van ontbrekende info maken we gebruik van signaalcodes. Een signaalcode geeft aan welke info of welk document wij nodig hebben. 

 Signaalcodes 

 V/U  

Bijbehorende vragen en acties

 
57 V Wat is de functienaam en is er sprake van lesgebonden en/of behandeltaken?  
59 U Document aanleveren: Eerste Ziektedag UWV  
60 U Document aanleveren: Verklaring bedrijfsarts /arbodienst van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte  
61 V Is er sprake van ketenvervanging en wat is de naam + BSN van de ketenvervanger? (Is niet meer aan de orde vanaf tijdvak januari 2017).  
62 V Is betrokkene nog steeds ziek?  
66 V Wat is de functienaam en heeft de vervanger een lesbevoegdheid?  
70 V Is er sprake van RDDF-plaatsing of 2de fase sociaal plan?  
71 U Document aanleveren: Schorsingsbesluit  
       

V = vraag beantwoorden

U = document uploaden

 

Aanlevertermijn

Voor het aanleveren van de extra info en/of document geldt een termijn van 8 weken, te rekenen vanaf de dag waarop deze gegevens door het Vervangingsfonds zijn opgevraagd. Hebben wij de info niet ontvangen, dan wordt de betreffende declaratie definitief afgekeurd.

 

terug naar boven Poolverantwoording

Maandelijks overzicht

Maandelijks ontvangt u via 'Mijn Vf' een overzicht van uw pooldeclaraties. Dit overzicht vindt u in onder 'Interactief -Poolers'. Van u wordt verwacht om de bijbehorende inzetgegevens toe te voegen aan de declaratiegegevens. Daarna nemen wij de declaraties in behandeling.

 

Aanlevertermijn

 

Voor het inzenden van de poolverantwoording geldt een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop het Vervangingsfonds het verzoek tot het indienen van de inzetverantwoording kenbaar heeft gemaakt.

 

terug naar boven Correcties in uw eigen bronsysteem 

Foutieve/afgekeurde declaraties dient u, bij voorkeur, te corrigeren in uw eigen bronsysteem. De mutaties worden dan automatisch aangeboden bij de volgende maandverwerking. Deze werkwijze is belangrijk om mismatch tussen uw bronadminstratie en de administratie van het Vervangingsfonds te voorkomen.

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail