mobile menu button
 • Zoeken Zoeken
 • twitter
 • twitter
 • linked in
 • RSS
Over ons - Menu:

Van het bestuur

Vanaf 20 april 2017 publiceren wij op deze pagina de bestuursbesluiten, inclusief een korte toelichting. 

 


 

terug naar boven Bestuursbesluiten 6 juni 2019

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft de data voor de bestuursvergaderingen in 2020 vastgesteld. Daarnaast is een nieuw lid van de auditcommissie benoemd.

 

Toelichting bij bestuursbesluiten van 6 juni 2019

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 18 april 2019

Het bestuur van het Vervangingsfonds faciliteert in noodgevallen dat werkgevers betaald een niet-bevoegde leerkracht kunnen inzetten voor maximaal de eerste dag per ziektegeval. De wijziging treedt in werking per 1 mei 2019, vanaf deze datum komt bovengenoemde vervanging voor bekostiging in aanmerking.

 

Toelichting bij bestuursbesluiten van 18 april 2019

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 13 maart 2019

Het bestuur van het Vervangingsfonds stemt ermee in om de huidige vormgeving van de Adviesraad te moderniseren door opheffing van de Adviesraad en de klant een stem te geven in de agile scrumteams. Evaluatie na een jaar.

 

Toelichting bij bestuursbesluiten van 13 maart 2019

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 24 januari 2019

Het bestuur van het Vervangingsfonds stelt het gewijzigde Reglement bezwaarschriftenprocedure Vervangingsfonds vast.

 

Toelichting bij bestuursbesluiten van 24 januari 2019

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 29 november 2018

Het bestuur van het Vervangingsfonds is akkoord gegaan met de geactualiseerde 'Regeling vergoedingen bestuursleden, gevolmachtigden en leden van de door het bestuur ingestelde commissies.'

 

Toelichting bij bestuursbesluiten van 29 november 2018

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 11 oktober 2018

 1. Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft de begroting voor het Vervangingsfonds en het bestuursbureau goedgekeurd.
 2. Het bestuur heeft het reglement voor het kalenderjaar 2019 vastgestelt. Met het nieuwe reglement per 1 januari 2019 beoogt het bestuursbureau een leesbaarder en klantvriendelijker reglement aan het onderwijsveld te presenteren.
 3. Het bestuur heeft het Mandaatbesluit bezwaarschriften vastgestelt. Daarmee is toestemming gegeven dat de bezwaarschriftencommissie ondermandaat verleent.

 

Toelichting bij bestuursbesluiten van 11 oktober 2018

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 13 september 2018

 1. Het bestuur van het Vervangingsfonds is akkoord met het nieuwe SMBP BGZ en stelt deze vast.
 2. Het bestuur heeft besloten per 13 september 2018 de heer Wouter Prins te benoemen als bestuurslid van het bestuur en mevrouw Joyce Rosenthal als gevolmachtigde van de heer Wouter Prins.
 3. Het bestuur van het Vervangingsfonds is tot de conclusie gekomen dat er geen meerderheid is om het vergoeden van vervanging door leerkrachten werkzaam als  zzp’er mogelijk te maken.

 4. Het bestuur komt jaarlijks zes tot acht keer bij elkaar. De data voor 2019 staan verder op deze pagina bij data van de bestuursvergaderingen.

 

Toelichting bij bestuursbesluiten van 13 september 2018 

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 10 juli 2018

 1. Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om het bedrag van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de financiering van het project Gezonde Werkdruk voor een nieuwe groep scholen en de kostenraming terug te laten komen bij de begroting 2019 in september/oktober 2018.
 2. Er is geen gekwalificeerde meerderheid om de normbekostiging te verhogen van werknemers die in een vervangingspool zijn geplaatst (in de zin van het Reglement Vf) met ingang van 1 augustus 2018 te verhogen. Het in de bestuursvergadering van 12 maart 2018 genomen besluit blijft gehandhaafd.
 3. Het bestuur besluit de premie voor het Vervangingsfonds te handhaven op het huidige niveau van 5,70%.

 

Toelichting bij bestuursbesluiten van 10 juli 2018

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 19 april 2018

Het bestuur van het Vervangingsfonds is akkoord gegaan met de volgende wijzigingen voor het Reglement Vf 2019:

 

 1. De vrijwillige aanmelding bij het Vervangingsfonds kan alleen nog plaatsvinden voor het voltallig (niet aangemeld) personeel, en niet langer meer per functiecategorie.
 2. Bij de vrijwillige aanmelding worden lopende ziektegevallen meegenomen.
 3. Vervanging gedurende de gehele zomervakantie voor alle functiecategorieën komt in aanmerking voor bekostiging door het Vervangingsfonds.
 4. Het loslaten van de functie-eis. Dit betekent dat alle functiecategorieën elkaar kunnen vervangen.
 5. Het aanpassen van de voorwaarden om eigenrisicodrager te worden.
 6. De mogelijkheid van het bestuur van het Vervangingsfonds om de bonus of malus te verminderen, afhankelijk van de financiële positie van het Vervangingsfonds, wordt geschrapt.
 7. De vervanging van een zieke vervanger wordt bekostigd tot een maximum van zes maanden.
 8. Bij de financiële varianten wordt de afwezigheidsgrond schorsing ook bekostigd door het Vervangingsfonds.

 

Het bestuur is verder positief over nut en noodzaak van de plannen voor de Intensivering BGZ (bedrijfsgezondheidszorg) en verleent finale goedkeuring.

Tevens besluit het bestuur de premieheffing voor de bedrijfsgezondheidszorg te handhaven zoals momenteel gebruikelijk is.

 

Toelichting bij bestuursbesluiten van 19 april 2018

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 12 maart 2018

De besproken onderwerpen tijdens deze vergadering hebben niet tot finale besluitvorming geleid.

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 25 januari 2018

De besproken onderwerpen tijdens deze vergadering hebben niet tot finale besluitvorming geleid.

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 12 oktober 2017

 1. Het bestuur heeft de definitieve begroting vastgesteld. Hiermee zijn ook de premies per 1 januari 2018 vastgesteld.
 2. Het bestuur gaat akkoord met onderstaande reglementswijzigingen: 
  • Het bestuur vraagt geen jaarlijks evaluatierapport eigenrisicodragerschap meer op.
  • Met ingang van 1 januari 2018 heft het bestuur de wachttijd van twee maanden op.
  • Per 1 januari 2018 heft het bestuur het onderscheid tussen directietaken en lesgevende taken op.
 3. Het bestuur heeft besloten om - voor vervangingsdeclaraties over 2017 - de indieningstermijn van drie maanden niet te hanteren.
 4. Het bestuur gaat niet akkoord met het vergroten van de maximumgrootte van de vervangingspools naar 10%.

 

Toelichting bij bestuursbesluiten van 12 oktober 2017

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 7 september 2017

 1. Het bestuur heeft besloten geen twee zetels af te staan aan de sociale partners van de cao bestuurders PO.
 2. Het bestuur bevestigt het op 10 oktober 2016, aan de ingestelde begeleidingscommissie in het kader van het project 'POvoorderegio', verleende mandaat om de gedelegeerde taken uit te voeren.
 3. Het bestuur benoemt mevrouw E. Stolk met ingang van 7 september 2017 als bestuurslid van het Vervangingsfonds.

 

Toelichting bij de bestuursbesluiten van 7 september 2017

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 22 juni 2017

 1. Het bestuur heeft op basis van de analyse en eindejaar prognose besloten de basispremie per  augustus 2017 te verhogen met 0,30% tot 5,00% (5,15% inclusief BGZ-opslag).
 2. Het bestuur gaat akkoord met een aanpassing in artikel 32, lid 1 aangaande het aantal uren afwezigheid.
 3. Na overleg met betrokken partijen heeft het bestuur van het Vervangingsfonds besloten om de bekendmaking van de bonus-malus berekening over 2016 uit te stellen naar 15 november 2017.

 

Toelichting bij de bestuursbesluiten van 22 juni 2017

 

terug naar boven Bestuursbesluiten 20 april 2017 

 1. Het bestuur stelt een Informatiebeveiligings- en Privacybeleid (IB&P-beleid) vast.
 2. Het bestuur stemt in met het voorstel om de ketenvervanging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in het reglement op te nemen.
 3. Het bestuur benoemt de heer H.G. Olfers per 20 april 2017 tot bestuurslid van het Vervangingsfonds. Als zijn gevolmachtigd plaatsvervanger benoemt het bestuur de heer E.F. van Bokhoven.

 

Toelichting bij de bestuursbesluiten van 20 april 2017

 

terug naar boven Data van de bestuursvergaderingen

Het bestuur komt jaarlijks zes tot acht keer bij elkaar. Voor 2019 zijn volgende vergaderingen gepland:

 • 24 januari
 • 13 maart
 • 18 april
 • 6 juni
 • 19 september
 • 9 oktober
 • 28 november

 

terug naar boven Bestuursleden

De namen van de bestuursleden vindt u op de pagina 'Bestuur'.

Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail