mobile menu button
 • Zoeken Zoeken
 • twitter
 • twitter
 • linked in
 • RSS
Over ons - Menu:

Verschuiven termijnen bonus-malus regeling over 2016

In het Reglement Vervangingsfonds staat de bonus-malus regeling omschreven. Zie Artikel 20 en verder. Op basis van deze regeling vindt er per kalenderjaar een afrekening plaats waardoor schoolbesturen - die geen eigen risicodrager zijn - een bonus toegekend krijgen of een malus moeten betalen. Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de termijnen hiervoor te verschuiven.

Datum bekendmaking bonus malus afrekening
In het reglement was opgenomen dat deze afrekening jaarlijks vóór 15 maart bekend gemaakt zou worden. Schoolbesturen hebben echter op 15 maart nog één maand de tijd om declaraties over december aan te leveren en daarna nog drie maanden om correcties aan te brengen. Het Vervangingsfonds wil schoolbesturen een berekening bieden over vervangingsdeclaraties die betrekking hebben op het gehele kalenderjaar 2016. Om die reden heeft het bestuur van het Vervangingsfonds besloten de datum waarvoor de Bonus-malus afrekening bekend wordt gemaakt te verschuiven naar 15 juli 2017.

Overige data
Ook de datum waarvóór het Vervangingsfonds kenbaar moet maken of de bonus dan wel malus wordt verminderd, is verschoven van 15 maart naar 15 juli 2017.
Ten slotte is besloten om ook de beslistermijn over verlenging van de bonus-malus afrekening te verschuiven van 8 maart naar 8 juli 2017.

Artikelen 26 en 27
De gewijzigde artikelen van het reglement zijn nu als volgt opgesteld:

Artikel 26 - Verminderen malus en geheel of gedeeltelijke weigeren bonus

 1. Het bestuur kan besluiten het maluspercentage, genoemd in artikel 24, te verminderen als onverkorte toepassing van de regelgeving ongewenste financiële gevolgen heeft voor bevoegde gezagsorganen.
 2. Het bestuur kan besluiten het bonuspercentage, genoemd in artikel 23, te verminderen dan wel besluiten geen bonus toe te kennen in verband met de financiële positie van het fonds.
 3. De beslissing als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt voor 15 juli 2017 aan het bevoegd gezag bekend gemaakt.


Artikel 27 - Bekendmaking

 1. Een bevoegd gezag ontvangt na afloop van het kalenderjaar een beslissing over het al dan niet toekennen van een bonus of het verschuldigd zijn van een malus.
 2. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt voor 15 juli 2017 aan het bevoegd gezag bekend gemaakt.
 3. Het bestuur kan besluiten deze termijn met maximaal zes weken te verlengen, mits dit besluit voor 8 juli 2017 bekend wordt gemaakt.’


Meer weten
Bel dan gerust met onze helpdesk via 045 – 579 81 07. E-mailen kan ook naar .... De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Naar overzicht
Delen:
FacebookLinkedInEmail
Delen:
FacebookLinkedInEmail