• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Welzijn:

Arbomeester

Arborisico's op school heeft u snel in beeld met de Arbomeester, het branche erkende instrument om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren.

terug naar boven Online instrument

De Arbomeester is een online instrument waarmee basisscholen zelfstandig aan de slag kunnen met de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). De Arbomeester bevat een aantal vragenlijsten over belangrijke arbothema's zoals onder andere veiligheid, gezondheid, binnenklimaat, BHV en agressie en geweld. Deze lijsten vult u online in. Op basis van de uitkomsten maakt u vervolgens een plan van aanpak en een rapportage voor de arbodienst. De Arbomeester is erkend als branche instrument voor het primair onderwijs.

 

terug naar boven Voor wie

  • speciaal ontwikkeld voor het primair onderwijs
  • voor bestuursleden en schoolleiders
  • voor medewerkers met taken op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel en leerlingen.

 

terug naar boven Hoe werkt het?

Inlogcodes aanvragen

Om gebruik te maken van de Arbomeester heeft u een werkgeverscode nodig. Het Vervangingsfonds kent deze codes toe aan alle werkgevers in het PO. Bent u de werkgeverscode vergeten of is u die niet bekend? Vraag hem dan op via Werkgeverscode opvragen.


Hoe autoriseren

Binnen de Arbomeester kunt u rechten toekennen op 3 niveaus.

  • Werkgeversniveau: Dit geeft toegang tot de RI&E’s én Quickscans van alle scholen van de werkgever.
  • Schoolniveau: Dit geeft toegang tot de RI&E en de Quicksan van een specifieke school.
  • RI&E-niveau: Dit geef toegang tot één of meerdere vragenlijsten binnen de RI&E van een specifieke school. 

 

Quickscan

De Arbomeester heeft een module Quickscan waarmee u knelpunten op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij uw personeel inventariseert. Een RI&E (inclusief Quickscan) moet eenmaal in de 4 jaar worden uitgevoerd, een Quickscan elke 2 jaar. Om die reden is de Quicksan als aparte module beschikbaar.


Plan van Aanpak

Zijn alle lijsten ingevuld dan genereert u het plan van aanpak. Alle knelpunten zijn hierin gebundeld. Bij elk knelpunt moet vervolgens een oplossing gezocht worden. Mogelijke oplossingen vindt u in de Arbocatalogus PO.

 

Koppeling met de Arbocatalogus PO

Het primair onderwijs heeft een Arbocatalogus PO die door de Inspectie SZW is goedgekeurd. Daarin vindt u de oplossingen die de branche aanbeveelt om de arborisico’s op school te voorkomen of te beperken. De Arbomeester en de Arbocatalogus PO zijn direct aan elkaar gekoppeld. Dit houdt in dat gebruikers vanuit de Arbomeester - met één druk op de knop - informatie kunnen ophalen uit de Arbocatalogus PO. Dat kan algemene info zijn over wetgeving, reglementen of cao-afspraken. Maar het kunnen ook gerichte oplossingen zijn voor de arborisico's die uit de RI&E naar voren kwamen.


Toetsing van de RI&E

De Arbomeester is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Schoolbesturen met 25 medewerkers (of minder) die gebruik maken van de Arbomeester hoeven de RI&E niet te laten toetsen. Alle andere schoolbesturen zijn daar wel toe verplicht. 

 

terug naar boven Losse Kindmodule

In de Arbomeester is een Kindmodule opgenomen. Op grond van de Wet Primair Onderwijs heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid van leerlingen. Om vorm te geven aan die zorgplicht, kan gebruik gemaakt worden van de Kindmodule. Omdat kinderen echter niet onder de werkingssfeer van de Arbowet vallen staat deze module los van de RI&E.

 

terug naar boven Trainingen

Het Vervangingsfonds organiseert diverse trainingen om u op weg te helpen met de Arbomeester en de RI&E.

Kijk in onze Cursusagenda en schrijf u direct in.

 

terug naar boven Meer weten?

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail