• Zoeken Zoeken
 • Contact Contact
 • twitter
 • linked in
 • RSS
Meer over Verzuim & Re-integratie:

Tenderregeling Werkplezier

De Tenderregeling Werkplezier is een ‘anders dan anders’-subsidieregeling voor het primair onderwijs, gericht op het verminderen van werkdruk door het vergroten van het werkplezier.

 

Meer plezier in het werk kan de werkdruk verminderen.  Het Vervangingsfonds daagt werkgevers en medewerkers in het primair onderwijs daarom uit om vernieuwende projecten te ontwikkelen die zich richten op het verminderen van werkdruk door het vergroten van werkplezier. Om eens met een andere bril naar werkdruk te kijken en een positieve, innovatieve aanpak te ontwikkelen. Het fonds is namelijk van mening dat de kracht en inspiratie om goede ideeën te ontwikkelen volop aanwezig zijn bij de besturen en scholen zelf!

 

Het Vervangingsfonds beloont de beste ideeën met een subsidiebedrag en zorgt voor een brede verspreiding van de ‘best practices’ die hieruit voortkomen. Zo profiteert uiteindelijk het hele primair onderwijs van deze nieuwe regeling.

 

 

terug naar boven Looptijd

De Tenderregeling Werkplezier is een tijdelijke subsidieregeling en kent drie periodes (tranches), waarbinnen een subsidieaanvraag in de vorm van een projectvoorstel kan worden ingediend:

 

 • Tranche 1: 15 maart 2013 tot en met 15 mei 2013
 • Tranche 2: 1 september 2013 tot en met 15 november 2013
 • Tranche 3: 1 maart 2014 tot en met 15 mei 2014

 

De inzendtermijn van de derde en laatste tranche is inmiddels gesloten . U kunt geen aanvraag meer indienen.

 

terug naar boven Aanvraag

Het schoolbestuur dient een projectvoorstel op organisatieniveau in via het Aanvraagformulier Tenderregeling Werkplezier. Het vergroten van het werkplezier (met als doel de werkdruk te verminderen) moet hierin voorop staan.

Het projectvoorstel moet binnen de looptijd van de betreffende tranche door het Vervangingsfonds worden ontvangen. Na sluiting van elke tranche beoordeelt het Vervangingsfonds alle ingediende projectvoorstellen aan de hand van vijf inhoudelijke criteria, waar wegingsfactoren (punten) aan toegekend worden:

 

 • Vernieuwend karakter: max. 20 punten
 • Pragmatisch karakter: max. 20 punten
 • Verwacht rendement: max. 20 punten
 • Duurzame aanpak: max. 20 punten
 • Generiek toepasbaar voor een brede groep van medewerkers in het primair onderwijs: max. 20 punten

 

Een projectvoorstel moet op elk onderdeel scoren en een totaalscore van meer dan 75 punten hebben om voor subsidie in aanmerking te komen. Het totaal beschikbare subsidiebudget (gemaximeerd per tranche) wordt vervolgens verdeeld over de hoogst scorende voorstellen.

terug naar boven
Subsidie

De subsidieaanvraag bedraagt minimaal € 4.000,- en maximaal € 30.000,- per projectvoorstel. De eigen bijdrage van een bestuur is minimaal 25% van de totale projectkosten. Besturen die samenwerken in een gezamenlijk project, ontvangen een bonus van € 2.500,- voor dit gezamenlijke project.

 

Het beschikbare subsidiebudget voor Tranche 3 bedraagt € 1,5 mln.

 

terug naar boven Ideeën ter inspiratie

Bent u nieuwsgierig naar hoe uw collega’s het aanpakken? Of wilt u zelf aan de slag met het creëren van werkplezier en bent u op zoek naar inspiratie? Kijk dan eens naar de volgende 10 gesubsidieerde ideeën.

 

Of lees het interview met directie en medewerkers van Openbaar Onderwijs Terschelling over hun met succes in de praktijk gebrachte project: Godinnen
op Terschelling; Archetypen inzetten om werkplezier te verhogen.

terug naar boven Uitvoering

De uitvoering van een projectvoorstel waaraan subsidie is toegekend, moet binnen drie maanden starten. Om de effectiviteit te kunnen beoordelen, is het schoolbestuur verplicht om bij aanvang van het project een 0-meting te doen en aan het einde van het project een 1-meting. Deze metingen worden gedaan met de (gratis) Quick Scan van de Arbomeester. De uitkomst van de metingen heeft geen invloed op het toegekende subsidiebedrag.

 

Het Vervangingsfonds verzamelt de ‘best practices’ en verspreidt ze binnen het gehele primair onderwijs. Zo kunnen collega’s van andere besturen en scholen hun voordeel doen met de ervaringen van anderen.

 

terug naar boven Voorwaarden

Leest u voordat u een aanvraag voor de subsidie Tenderregeling Werkplezier indient ook de bijbehorende, formele voorwaarden. Deze vindt u in het Reglement Tenderregeling Werkplezier.

 

terug naar boven Vragen

Heeft u vragen over de Tenderregeling Werkplezier? Neemt u dan contact op met uw adviseur van het Vervangingsfonds.

 

terug naar boven Documenten

Aanvraagformulier Tenderregeling Werkplezier  (U kunt geen aanvraag meer indienen)

Reglement Tenderregeling Werkplezier

Folder 
Poster

 

De Tenderregeling Werkplezier maakt onderdeel uit van het beleidsprogramma Schakel! van het Vervangingsfonds.