• Zoeken Zoeken
  • Contact Contact
  • twitter
  • linked in
  • RSS
Meer over Vervanging:

Bekostiging / Premie

Om de vervangingen te kunnen bekostigen, dragen werkgevers in het primair onderwijs premie af aan het Vervangingsfonds. 

 

 

terug naar boven Opbouw premie

Premie regulier

Vanaf 1 januari 2016 hanteert het Vervangingsfonds een vereenvoudigde,  lagere premiegrondslag. De grondslag is per deze datum veranderd van 'loon SVW' naar 'brutoloon + 8% vakantiegeld'.

 

Vanaf 1 januari 2016 betalen alle schoolbesturen (incl. de eigen risicodragers) een BGZ-opslag om de stopzetting van de BGZ-subsidie te compenseren. Met ingang van 1 januari 2017 is deze opslag 0,15%.

 

Premie voor eigen risicodragers (ERD's)

ERD's betalen een lagere premie. Vanaf 1 januari 2016 is deze premie opgebouwd uit een basispremie, een BGZ-opslag en een solidariteitsheffing.

 

Basisregels

Bij de bepaling van de premie gelden een aantal basisregels. Dat zijn de volgende:

  • Per kalenderjaar stelt het bestuur van het Vervangingsfonds de hoogte van de premiepercentages voor het daaropvolgende kalenderjaar vast. Deze premiepercentages betreffen:

     - de vervangingsfondspremie, en

     - de premie ERD.

  • De premie moet kostendekkend zijn.
  • Een positief of negatief exploitatieresultaat van het Vervangingsfonds kan worden verrekend in de premie voor het volgende kalenderjaar.
  • Indien er aanleiding toe is, kan het bestuur van het Vervangingsfonds besluiten tot een tussentijdse wijziging van de premiepercentages. 

 

terug naar boven Premiepercentages

Doelgroep

01/01/2016 01/01/2017 01/08/2017 01/01/2018
Regulier Vf verplicht 6,68% 4,85% 5,15% 5,85%

Regulier Vf vrijwillig

6,68% 4,85% 5,15% 5,85%

Volledig ERD

0,28% 0,22% 0,22% 0,22%

 

       

 

Premiepercentages van alle ERD-varianten

 

 

terug naar boven Premie nieuwe contractvormen cao PO 2016-2017

De cao PO 2016-2017 bevat nieuwe contractvormen die zijn opgenomen in het reglement van het Vervangingsfonds. Naast de nieuwe contractvormen is de nieuwe functiecategorie 'de Participatiebaan' geïntroduceerd. Hierover wordt voor het Vervangingsfonds geen premie geheven.

Contractvorm

Premie
Bindingscontracten Alleen premieheffing over het bindingsuur

Min-Max contracten

Geen premieheffing

Tijdelijke of vaste contracten ten behoeve van vervanging

Geen premieheffing

 

 

 

terug naar boven Premiebetaling

Schoolbesturen betalen elke maand premie aan het Vervangingsfonds door deze zelf over te maken of via een automatische incasso.

 

Overmaken van de premie
De maandelijks verschuldigde premie dient over gemaakt te worden naar het rekeningnummer van het Vervangingsfonds bij ING : NL61 INGB 0002 3100 44.

 

Automatische premie-incasso 

Schoolbesturen kunnen ook kiezen voor een automatische premie-incasso rond de 20e van elke maand. Dit regelt het schoolbestuur door het afgeven van een doorlopende machtiging aan het Vervangingsfonds.

Het schoolbestuur dat wil overstappen naar een automatische premie-incasso, kan een machtigingsformulier aanvragen bij het Vervangingsfonds via ....

 

terug naar boven Informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze helpdesk. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via 045 - 579 81 07 of via ....

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail